Đánh bóng xóa xước kính Sonax Felt Pad 127

310,000 đ

Bản nỉ đánh bóng xóa xước làm trong kính dùng cho máy đánh bóng, kết hợp với dung dịch đánh bóng xóa xước kính “Sonax Glass Polish”